Η πολυετής πείρα μας έχει εξειδικεύσει σε ένα πλήθος τομέων και κειμενικών ειδών όπως:

 

δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα

·         πιστοποιητικά γεννήσεως

·         πιστοποιητικά βαπτίσεως

·         πιστοποιητικά γάμου

·         πιστοποιητικά θανάτου

·         πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης

·         πιστοποιητικά εκπαίδευσης

·         διαζύγια

·         συμβόλαια

·         έγγραφα αγοραπωλησιών

·         βεβαιώσεις δήμων

·         αποδεικτικά σπουδών

·         πτυχία

·         αναλυτικές βαθμολογίες

·         τιμολόγια

·         αποδείξεις

·         βεβαιώσεις υπηρεσιών & οργανισμών

·         βιογραφικά σημειώματα

·         ιατρικές διαγνώσεις

·         δικαστικές αποφάσεις

·         πρακτικά δικαστηρίων

·         πληρεξούσια

 

Διαφημιστικό υλικό

·         διαφημιστικά έντυπα

·         κατάλογοι

 

Τεχνικά κείμενα

·         εγχειρίδια

·         οδηγίες χρήσης

 

Νομικά κείμενα

Ιατρικά κείμενα

Εμπορικά κείμενα

Εκπαιδευτικά κείμενα

Κείμενα από το χώρο της τέχνης

Κείμενα από το χώρο της βιομηχανίας

 

Κεντρικό Γραφείο

Προξένου Κορομηλά 5

54623 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: + 30 2310 226836

Email: pinel@otenet.gr